Otkup meda

Medino d.o.o. obaveštava Pčelara, jedan dan pred preuzimanje meda, o trenutno važećim cenama po kojima će mu med biti plaćen i nakon saglasnosti pčelara, narednog dana se preuzima meda i vrši plaćanje u roku od 3 dana.

Postupak otkupa meda

Preduslovi za otkup meda su posedovanje registrovanog poljoprivrednog gazdinstva (BPG broj) i zdravstveni pregled pčela za tekuću godinu. Sve što je potrebno da uradite, jeste da kontaktirate operatera i zajedno popunite obrazac gde se unose sledeći podaci: vrsta meda koja se nudi, količina meda, vrsta i broj ambalaže i osnovni podaci o pčelaru. (dogovara se i termin uzorkovanja meda).

Na nama je posle da organizujemo dolazak uzorkivača, uzmemo uzorke meda iz svake ambalaže i istu plombiramo. Tom prilikom se na istom mestu vrši obeležavanje ambalaže radi lakšeg sortiranja i kasnije vraćanja pčelaru.Uzorak se obeležava ( a na zahtev pčelara na licu mesta se mogu napraviti 2 istovetna uzorka radi sopstvene sigurnosti) i odnosi u laboratoriju.

Nakon izvršene kontrole, rezultati se unose u zapisnik (na zahtev pčelara postoji mogućnost dostavljanja na uvid) i ukoliko kvalitet meda zadovoljava standarde prosleđuje se nabavnoj službi.

Nabavna služba organiziju preuzimanje meda i o tome obaveštava pčelara. Preuzimanje meda, vrši se vozilom „Cmana DOO“. Pri preuzimanju meda vozač kamiona mora da prekontroliše da li su sve posude plombirane.

Pčelar može svoj med da izmeri sam, a konačno merenje se vrši u firmi Medino na preciznoj digitalnoj vagi. Ukoliko pčelar ne želi da prisustvuje merenju u tom slučaju nabavna služba obaveštava pčelara o količini pre nego što se realizuje plaćanje. Svaki pčelar koji ima reklamaciju na količinu meda može da proveri merenje u prostorijama kompanije Medino. Troškove dolaska ukoliko se dokaže greška nabavne službe snosi kompanija Medino.